PROJEKT

Eko Pracownia

Utworzenie pracowni zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasza Eko-pracownia
Dotacja z WFOŚiGW- 34.932,00 zł
Wkład własny – 7.593,00 zł
Całkowity koszt zadania – 42.525,00 zł

W dniu 28 października 2016 r. w Szkole Podstawowej 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu dokonano odbioru sali 201 zgodnie z ustalonym terminem zakończenia realizacji zadania określonym w umowie nr 389/EE/D/2016 z dnia 22 września 2016r.: Utworzenie „Eko-pracowni” w Szkole Podstawowej 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu. Stwierdzono, że wszystkie pozycje z harmonogramu rzeczowo-finansowego (pozycja 1 – pomoce dydaktyczne, pozycja 2 – sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny, pozycja 3 – wyposażenie pracowni, pozycja 4- rośliny doniczkowe, pozycja 5- tabliczki/etykiety do oznaczenia roślin, pozycja 6- prace remontowe ) zostały dostarczone do pracowni, wykonano wszystkie prace związane z remontem pomieszczenia – sali 201. W sali 201 została umieszczona tabliczka informacyjna związana z projektem. Pomoce dydaktyczne zostały umieszczone w zakupionych szafach. Załącznik nr 1 do protokołu odbioru zawiera również wykaz rzeczy zakupionych przez sponsorów. Pracownia jest przygotowana do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Informację o zakończeniu realizacji zadania i oddania pracowni do użytkowania wraz ze zdjęciami zamieszczono na stronie internetowej szkoły www.jedynkasieradz.pl